بوت سرویس ایران


نام مدیر:
فریدون عبدالله پوری
email@example.com
076-44433591
076-44432736 (Fax)
office@batserviceiran.com
www.batserviceiran.com
186
← صفحه پروفایل

خدمات و محصولات

BC Group مشتمل بر حضور و همکاری چندین شرکت معتبر نروژی جهت حضور در بازار ایران به منظور ارائه خدمات و اجرای پروژه های نفتی و گازی می باشد از جمله Rosenberg, Wme, Deep-sea supply, Speo, bat service holding

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل