گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان


نام مدیر:
سید ابوالحسن سید خاموشی
email@example.com
021-88645435-36
021-88645425 (Fax)
info@iipgc.com
www.iipgc.com
3212
← صفحه پروفایل

اعضا ومسئولیت ها

سید ابوالحسن سید خاموشی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
a.khamoushi@iipgc.com
www.iipgc.com

بهرام کلانتری

معاون مالی و اقتصادی
b.kalantari@iipgc.com
www.iipgc.com

محمود امین نژاد

معاون طرح ها و توسعه
a.aminnejad@iipgc.com
www.iipgc.com