پتروشیمی تخت جمشید


نام مدیر:
پرویز حمیدی
email@example.com
88662051-5
88662070 (Fax)
info@tjpc.ir
www.tjpc.ir
6962