پتروشیمی نوری ( برزویه )


نام مدیر:
مجتبی طاهری
email@example.com
021-88826420
021-88826471 (Fax)
info@bpciran.com
www.bpciran.com
2759

شرح مختصری از فعالیت ها

بزرگترین مجتمع تولید مواد آروماتیک در جهان با ظرفیت تولید 5/4 میلون تن، تولید مواد آروماتیک پارازایلین ( 750 هزار تن در سال )، بنزن ( 430 هزار تن در سال )، ارتوزایلین ( 100 هزار تن در سال ) و محصولات جانبی سنگین، آروماتیک سنگین، رافینیت، محصولات سبک، گاز مایع، پنتان


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید