کیان چاپ توس


نام مدیر:
ناصرالدین زواشکیانی
email@example.com
(Fax)
kian.print1996@gmail.com
1761

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید.چاپ و بسته بندی انواع لفافها (B.O.P.P ,HDPE , LDPE )


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید