مشاوران مدیریت توسعه عمید


نام مدیر:
مصطفی زمانیان
email@example.com
(Fax)
info@admc.ir
www.admc.ir
3653

شرح مختصری از فعالیت ها

تدوین اسناد راهبرد ملی توسعه، تدوین برنامه های راهبردی سازمانی، معماری نظام ها و ساختارهای توسعه در منطقه، آسیب شناسی و مهندسی مجدد مکانیزهای تنظیم مقررات ( قوانین، آئین نامه ها، دستور العمل ها و ... ) در حوزه صنعت و فناوری، تدوین برنامه های راهبردی موضوعی در حوزه سیاست گذاری توسعه


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید