خدمات مخازن بندری پتروشیمی اصفهان


نام مدیر:
فرزین کاویانی
email@example.com
031-32656131
031-32655410 (Fax)
fkaviani@epciran.com
www.epciran.com
3604

شرح مختصری از فعالیت ها

تخلیه، ذخیره سازی و انتقال محصولات نفتی و پتروشیمیایی به / از کشتی می باشد توسط خطوط لوله اختصاصی به اسکله P3


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید