آواب صنعت


نام مدیر:
امیر نفیسی
email@example.com
021-88440102
021-88427722 (Fax)
info@avabsanat.com
www.avabsanat.com
2705

شرح مختصری از فعالیت ها

سیستم های تصفیه و ضد عفونی آب به روش های (RO,UV,UF) و تجهیزات مربوطه: 1. مواد ضد رسوب (Antiscalant) ، DOW/ROPUR 2. انواع غشائ های نیمه تراوا (Ro Membrane ) مارک Hydrraunatics/CSM/Troy/Filmtec 3. تجهیزات اندازه گیری کیفیت مارک HM نظیر : TDS/ES/PH. … 4. سیستم های ضد عفونی به روش UV مارک Trojan 5. سیستم های فوق تصفیه (Ultra Filtration ) مارک DOW/Hydracap


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید