کیمیا رزین اراک


نام مدیر:
محمد نوری قیماسی
email@example.com
0861-2212555
0861-2212556 (Fax)
info@kimyaresin-arak.com
www.kimyaresin-arak.com
2237

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید مواد شیمیایی (رزین ها )/تقطیر مواد ضایعاتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید