شیمیایی و رنگ سازی مهیا فام - مهیا رنگ


نام مدیر:
محمد بهنیا
email@example.com
0311-6637701
0311-6637704 (Fax)
info@mahyafam.ir
www.mahyafam.ir
3639

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی شامل رنگهای کوره ای، آلکید آمین و اکلریک، مقاوم حرارتی، نسوز، دریایی، ترافیک، سوله


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید