گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان


نام مدیر:
سید ابوالحسن سید خاموشی
email@example.com
021-88645435-36
021-88645425 (Fax)
info@iipgc.com
www.iipgc.com
3213
← صفحه پروفایل

مجوز

عضویت در فرابورس


عضویت در سازمان بورس و اوراق بهادار