صنایع تولیدی اصفهان مقدم


نام مدیر:
اصغر مقدم
email@example.com
(Fax)
info@moghadamco.com
www.moghadamco.com
2620
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع پلاستیک صنایع بسته بندی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست