صنایع بسته بندی شادمهر


نام مدیر:
اکبر سبزی
email@example.com
(Fax)
info@shadmehr.com
www.shadmehr.com
1988
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع بسته بندی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست