پتروشیمی بوشهر


نام مدیر:
غلامرضا مستجاب الدعوه
email@example.com
(Fax)
info@bupc.ir
www.bupc.ir
33256
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

طرح های پتروشیمی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست