خط لوله اتیلن غرب


نام مدیر:
مسعود میسمی
email@example.com
021- 88810276
021- 88810277 (Fax)
3624
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

طرح های پتروشیمی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست