گروه صنعتی الدرم کار


نام مدیر:
کامران حافظی
email@example.com
0411- 4250499, 4245177
0411- 4245177 (Fax)
Farhad-ravanazar@yahoo.com
1784
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع بسته بندی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست