صنایع بسته بندی داروپات شرق


نام مدیر:
سید حمید صباحی
email@example.com
021-22898308-17
021-22898320 (Fax)
daroupatshargh@gmail.com
www.daroupat.com
3709
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع بسته بندی ماشین آلات و تجهیزات

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست