آراکس


نام مدیر:
محمد مقدم شیبانی
email@example.com
0411- 6376823
0411- 6373698 (Fax)
info@arax-ir.com
www.arax-ir.com
1886
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع بسته بندی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست