گروه کارخانجات کادوس


نام مدیر:
ناصر علیزاده
email@example.com
021- 22269841
021- 22269844 (Fax)
info@kadusco.com
www.kadusco.com
3555
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع بهداشتی، آرایشی و مواد شوینده

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست